Más de Sociedad

Sociedad Publirreportaje

La implicació familiar clau per a l’èxit educatiu

La implicació parental en l’educació té una influència positiva en el desenvolupament socioemocional i l'èxit acadèmic d’infants i adolescents

Contingur ofert per Aura i Turó

Whatsapp
Foto: Cedida

Foto: Cedida

Les recerques demostren que la implicació familiar en l'aprenentatge dels infants està fortament associada amb el seu desenvolupament socioemocional i l'èxit acadèmic. L'OCDE, per part seva, en un estudi comparat de l'eficàcia dels sistemes educatius, descrit en els informes PISA, introdueix la participació dels pares com un indicador clau d’aquesta eficàcia.

Hi ha diversitat estudis d’entitats internacionals, com ara Harvard Family Research Project, que reforcen aquest punt de vista i aporten resultats concloents en relació a la millora del rendiment i del comportament dels alumnes: taxes d'assistència més altes, menors problemes de disciplina a les aules i augment del rendiment acadèmic.

L’informe «La participació de les famílies en l'educació escolar» publicat pel Consell Escolar de l'Estat assenyala que les normes i les mesures formals de participació no són suficients perquè els pares s’impliquin en l’escola i, per tant, recomana als centres i als pares promoure mecanismes per a la participació d’aquests darrers en l’educació i per afavorir la comunicació amb les escoles.

També a Catalunya la Fundació Jaume Bofill ha analitzat en profunditat l’impacte de la implicació de mares i pares en l’educació dels fills. En el marc del seu projecte Què funciona en l’educació? destaca algunes de les iniciatives que millor funcionen en l’acompanyament familiar a l’escolaritat: comunicar-se amb els fills sobre qüestions escolars, crear ambients i rutines per afavorir l’estudi, ajudar els fills a aprendre a llegir, projectar expectatives positives sobre l’escola, entre d’altres. També assenyalen que els programes de formació breus i focalitzats en donar eines concretes perquè pares i mares puguin acompanyar els fills són especialment efectius.

En aquest punt de vista es fonamenta la personalització, l’acompanyament a cada alumne, l’atenció de les seves necessitats específiques d’aprenentatge, la potenciació del seu caràcter, en definitiva, tractar cada nen i cada nena com es fa a casa, com a una persona única.

Les recerques demostren que la implicació familiar en l'aprenentatge dels infants està fortament associada amb el seu desenvolupament socioemocional i l'èxit acadèmic.

La Institució Tarragona, Aura i Turó, es defineix com una escola de famílies: pares i mares són els principals educadors dels fills i l’escola hi col·labora aportant-hi la professionalitat, però sense restar el protagonisme que correspon a la família.

D’aquí sorgeix la tutoria personal, que en aquestes escoles porta decennis d’existència com a eix del projecte educatiu. El tutor o la tutora personal parla regularment amb cada alumne i amb la seva família. En aquestes converses procura conèixer-lo, orientar-lo, proposar-li uns objectius de millora i seguir-ne l’evolució, tant pel que fa al procés d’aprenentatge i al rendiment acadèmic, com en la relació amb els germans i amb els companys d’aula o fora d’ella o al seu creixement en les competències personal. En el diàleg simultani dels pares amb el tutor acordaran  la manera de 

progressar en tots aquests aspectes. Aquestes converses proporcionen també un canal per a la participació en la vida de l’escola, de la comunicació de les opinions, de transmissió de la seva satisfacció o insatisfacció.

A més, la Institució Tarragona ofereix diversos cursos i programes d’orientació familiar, que s’adapten a les necessitats de les famílies segons les edats dels fills. Els cursos, de grups reduïts, utilitzen la tècnica del cas com a base del diàleg. A partir de casos reals, es facilita la participació i així tot el grup s’enriqueix amb les experiències d’altres famílies. Aquests cursos es complementen amb altres ofertes formatives de temàtiques específiques, com ara els webinars d’educació, cicles de conferències en línia obertes a qualsevol família, també si no són de la comunitat de l’escola.

Gerardo Meneses, director de la Institució Tarragona espai Turó, destaca “la relació família-escola és un tret essencial del nostre projecte. Disposem de diversos eines per promoure-la: la tutoria personal amb famílies i alumnes ajuda a crear un clima de confiança que és un gran suport per a l’educació, les reunions que es tenen cada trimestre, on el tutor o la tutora del curs transmet als pares les característiques específiques de l’etapa i del grup”

Elisa Comes, directora de l’espai Aura afegeix “les activitats familiars informals, com excursions, trobades o dinars també sumen. A més, en la situació excepcional provocada per la COVID-19, aquesta relació ha estat clau per continuar el pla d’acompanyament educatiu online de cada alumne i cada família.”

La Institució Tarragona, Aura i Turó, es defineix com una escola de famílies: pares i mares són els principals educadors dels fills.

A Turó i Aura han desenvolupat un programa, que anomenen Personal & Family Project, per a l’educació integral dels alumnes que es du a terme a l’escola (a través de la tutoria grupal i la tutoria amb l’alumne i la família), però que lidera cada família. L’objectiu és ajudar els alumnes a créixer en un lideratge ètic per arribar a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. L’eix central del projecte és el creixement personal en la solidaritat i l’estima als altres, el camí més segur per ser feliç i també per contribuir a fer un món millor.

Temas

Comentarios

Lea También