Costa

Demanen un informe sobre les incompatibilitats de Núria Batet, regidora de Cultura de Torredembarra

Ciutadans, PP i Avui Democràcia han entrat avui dilluns per registre d’entrada de l’Ajuntament una petició adreçada a l’alcalde, Eduard Rovira (ERC)

Avui s’ha entrat per registre d’entrada de l’Ajuntament de Torredembarra una petició adreçada a l’alcalde Eduard Rovira (ERC) perquè insti al secretari municipal a emetre un informe que dilucidi si la regidora de cultura, Núria Batet (ERC), podia signar les factures a l’Associació Cultural 2x4, o bé si ha estat contravenint l’article 23 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La petició ha estat secundada pels regidors de Ciutadans, Partit Popular i Avui Democràcia.

I és que, com va donar a conèixer el mensual El Mònic de la Torre, des juny de l’any 2015, Batet ha signat factures per valor de més de 30.000 euros a aquesta entitat de la que rebia una remuneració anual per activitats descrites com a “esporàdiques” per valor d’entre 1.000 i 1.100 €, segons constava en la declaració de béns i d’incompatibilitats de la regidora Batet, penjada en el Portal de la Transparència de l’ens.

L’apartat A de l’article 23 de la llei 40/2015 diu que les autoritats i el personal al servei de les administracions s’han d’abstenir si poden tenir “un interès personal en l’assumpte tractat” i l’apartat E diu que s’han d’abstenir aquells servidors públics que puguin “Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc”

En el passat ple del mes de juliol, a instàncies de la regidora Núria Gómez (PP), Batet va matisar les xifres econòmiques que ha percebut en l’actual mandat a través de l’Associació Cultural 2x4 i va defensar la seva actuació assegurant que tenia la conformitat dels serveis jurídics de l’Ajuntament –secretaria i intervenció–, atès que no era sòcia, ni formava part de la junta directiva de l’entitat.

En realitat, però, segons s’ha donat a conèixer no hi ha cap informe jurídic al respecte, sinó que es tracta d’una mera opinió expressada oralment per part del responsable jurídic de l’Ajuntament. És per aquest motiu que, davant de la inacció de l’Alcalde i l’Equip de Govern a l’hora d’esclarir el fet, els partits de l’oposició demanen que es faci l’informe.

Més afectacions

Posteriorment, s’ha fet públic que la regidora de cultura també ha estat signant factures d’entitats locals on ella, o familiars seus fins a un quart grau de parentiu, són socis i formen part de la junta directiva, novament en contradicció amb l’article 23 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sigue navegando